This article is written by Juan Kanty Suriel, Cand.mag. in English & Business Communication & specialist in organization, management & business culture. The following article is published in english, danish and spanish.

The Chinese tried. The Japanese tried. It just
didn’t work. I’m talking about self-induced isolation. The emperors of the Ming
dynasty (1368–1644) used many resources in completing the Chinese Wall. Their
desire was to protect their country against the raids of nomad groups and gain
more control over trade. In the case of Japan, the Edo period (1600–1868) was
marked by a policy of isolation (sakoku), where international contact and
commerce were very restricted by the emperors. I’d like to use these two
examples to illustrate the importance of organizational learning.

Is your organization still learning?
Organizational learning is essential for a company to maintain a competitive
advantage on an ever-changing global market. Acquiring empirical knowledge and
reaping the benefits of organizational experience can determine the future of
your company. At the beginning, the Ming era in China and the Edo period in
Japan were characterized by peace, stability and economic progress. It all
looked very good until internal and external changes brought the idyllic
conditions to an end. While these two nations produced exquisite pottery and
poetry, their enemies developed technology to expand their influence in Asia.
They were simply left behind.

As for organizational learning, securing
hard-obtained knowledge has become a necessity due to the threat of industrial
espionage and cyber attacks. But the risk of isolation has to be addressed. We
all know that specialized knowledge has an expiring date if it isn’t developed
further. How can this be done? Companies need to tap into external sources of
knowledge. The process of cellular diffusion is a good analogy. Cells protect
themselves by means of a cytoplasmic membrane, but at the same time, allow
nutrients to enter. In this way, these beneficial substances are diffused into
the cell, contributing to its growth. The point?

Organizations need to keep learning. Isolation
may provide a false sense of peace and security that allows a company to create
knowledge in segregation. But if the produced knowledge is not allowed to be
expanded by talented and creative people outside the company, the life span of
that set of knowledge will be very short. The solution consists in letting some
of that knowledge flow out by joining inter-organizational projects, taking in
interns, granting access to scholars or cooperating with educational
institutions. Exposing the company to these external sources of new knowledge
will ensure the influx of expanded empirical knowledge, adding to the
collective experience of the company. In this way, your company will avoid
being taken aback when it introduces “pottery and poetry” to its customers,
while your competitors unveil disruptive products that will wipe your company
right out of the market.

—–

Kineserne forsøgte.
Japanerne forsøgte også. Det fungerede bare ikke. Jeg taler om selvvalgt
isolation. Kejserne af Ming-dynastiet (1368-1644) brugte mange ressourcer på at
færdiggøre Den Kinesiske Mur. Deres ønske var at beskytte deres land mod de
nomadiske gruppers angreb og få mere kontrol over handel. I Japan var
Edo-perioden (1600-1868) præget af isolationspolitik (sakoku), hvor
international kontakt og handel blev meget begrænset af kejserne. Jeg vil gerne
bruge disse to eksempler til at illustrere vigtigheden af organisatorisk
læring.

Lærer din organisation
stadigvæk? Organisatorisk læring er afgørende for, at en virksomhed kan
opretholde dens konkurrencedygtighed på et meget omskifteligt globalt marked.
En virksomheds fremtid afhænger i høj grad af, at den tilegner sig empirisk
viden og høster fordelene ved organisatorisk erfaring. I begyndelsen var
Ming-æraen i Kina og Edo-perioden i Japan præget af fred, stabilitet og
økonomisk fremgang. Det hele så godt ud, indtil interne og eksterne
forandringer bragte de idylliske forhold til ophør. Mens disse to nationer
producerede udsøgt keramik og poesi, udviklede deres fjender teknologi til at
udvide deres indflydelse i Asien. De blev simpelthen løbet over ende.

Med hensyn til
organisatorisk læring udgør industriel spionage og cyberangreb så stor en
trussel, at man er nødt til at beskytte den viden, man har opnået. Men man må
altså også tage stilling til den risiko, isolation kan føre med sig. Vi ved
alle sammen godt, at specialiseret viden har en udløbsdato, hvis den ikke videreudvikles.
Hvordan kan det lade sig gøre? Virksomheder skal række ud efter eksterne kilder
til viden. Den proces, der hedder cellemembrantransport, er en god analogi.
Celler beskytter sig ved hjælp af en cytoplasmisk membran, men samtidig
tillader næringsstoffer at komme ind. På denne måde diffunderer disse gavnlige
stoffer ind i cellen, hvilket bidrager til dens vækst. Pointen?

Organisationer skal blive
ved med at lære. Isolering kan give en falsk følelse af ro og tryghed, der gør
det muligt for et firma at skabe viden i isolation. Men hvis den producerede
viden ikke får lov at blive udvidet af talentfulde og kreative mennesker
udenfor virksomheden, vil levetiden for den pågældende viden være meget kort.
Løsningen består i at lade noget af den viden slippe ud ved at deltage i
tværorganisatoriske projekter, tage imod praktikanter, give adgang til forskere
eller samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Når man eksponerer virksomheden
for disse eksterne kilder til ny viden, vil man sikre en stadig tilstrømning af
udvidet empirisk viden, der styrker virksomhedens kollektive erfaring. På den
måde vil din virksomhed undgå at blive overrumplet, når den præsenterer
“keramik og poesi” for kunderne, mens dine konkurrenter introducerer
nyskabende produkter, der vil udradere din virksomhed af markedet.

—–

Los chinos lo intentaron. Los japoneses lo
intentaron también. Simplemente no funcionó. Estoy hablando del aislamiento
autoinducido. Los emperadores de la dinastía Ming (1368–1644) utilizaron muchos
recursos para completar la Gran Muralla China. Su deseo era proteger al país
contra las redadas de grupos nómadas y obtener un mayor control sobre el
comercio. En el caso de Japón, el período Edo (1600–1868) estuvo marcado por
una política de aislamiento (sakoku), durante la cual el contacto y el comercio
internacionales fueron muy restringidos por los emperadores. Quiero usar estos
dos ejemplos para ilustrar la importancia del aprendizaje organizacional.

¿Sigue aprendiendo tu organización? El
aprendizaje organizacional es esencial para que una empresa mantenga una
ventaja competitiva en un mercado global en constante cambio. La adquisición de
conocimientos empíricos y la obtención de los beneficios de la experiencia
organizativa puede determinar el futuro de tu empresa. Al principio, la era
Ming en China y el período Edo en Japón se caracterizaron por la paz, la
estabilidad y el progreso económico. Todo se veía muy bien hasta que ciertos
cambios internos y externos pusieron fin a las condiciones idílicas. Mientras
estas dos naciones producían exquisita cerámica y poesía, sus enemigos
desarrollaban tecnología para expandir su influencia en Asia. Simplemente
fueron dejados atrás.

En lo que respecta al aprendizaje organizativo,
la protección del conocimiento obtenido se ha convertido en una necesidad
debido a la amenaza del espionaje industrial y los ataques cibernéticos. Sin
embargo, hay que abordar el riesgo del aislamiento. Todos sabemos que el
conocimiento especializado tiene una fecha de caducidad si no se desarrolla
más. ¿Cómo se puede hacer esto? Las empresas necesitan acceder a fuentes
externas de conocimiento. El proceso de difusión celular es una buena analogía.
Las células se protegen a sí mismas por medio de una membrana citoplásmica,
pero al mismo tiempo, permiten la entrada de nutrientes. De esta manera, estas
sustancias beneficiosas se difunden en la célula, contribuyendo a su
crecimiento. ¿El punto?

Las organizaciones necesitan seguir aprendiendo.
El aislamiento puede proporcionar una falsa sensación de paz y seguridad que le
permiten a una empresa crear conocimiento aisladamente. Pero si el conocimiento
producido no puede ser expandido por personas talentosas y creativas fuera de
la empresa, la vida útil de ese conocimiento será muy breve. La solución
consiste en permitir que parte de ese conocimiento fluya hacia afuera mediante
participar a proyectos interorganizacionales, recibir pasantes, dar acceso a
académicos o cooperar con instituciones educativas. Exponer a la compañía a
estas fuentes externas de conocimiento nuevo asegurará la afluencia y expansión
del conocimiento empírico de la empresa, añadiendo a la experiencia colectiva
de la compañía. De esta forma, tu empresa evitará que la sorprendan cuando
presente “cerámica y poesía” a sus clientes, mientras que sus
competidores introducen productos disruptivos que eliminarán a tu empresa del
mercado.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.