This article is written by Juan Kanty Suriel, Cand.mag. in English & Business Communication & specialist in organization, management & business culture. The following article is published in english, danish and spanish.

When was the last time you forgot something?
I’m pretty sure it was today, but maybe you have forgotten all about it
already. There are very few things more irritating than forgetting an important
event or activity. We tend to reproach ourselves when that happens. But… not
all forgetting is necessarily negative. As you undoubtedly know, our brains
sometimes choose to forget irrelevant information. And that’s an ability I want
to discuss in connection with the implementation of best practices in a
company.

A best practice is a specific way of
approaching a task that has proven to be efficient in dealing with the
challenges related to the task in question. Companies attempt to achieve a high
level of efficiency by comparing their operating practices with the accepted
standards in their industry. In introducing these operational benchmarks,
enterprises go to great lengths in order to promote and spread these guidelines
so that they become an inextricable element of their business operations.

The problem arises when what was considered a
best practice has to be replaced with what the industry currently deems to be a
superior best practice. Many times it’s difficult to implement the latest
operating refinements partly due to the great effort that was made earlier into
adopting the now-obsolete best practice. What can help then? Let’s turn to the
human brain. When old information interferes with new information, the brain
can fail to retrieve the new due to the inhibiting nature of the old. To cope
with this obstacle, the brain chooses to rank the significance of the competing
pieces of information and then it disremembers the one labelled as less
valuable. The lesson?

Companies need to learn to actively forget. Of
course, this is easier said than done, but it’s possible anyway. Unlearning an
outdated best practice can be achieved not only by highlighting the differences
between the new and the old, but also by emphasizing the benefits of
implementing the new. The challenge arises when the individual employee fails
to see how adopting the new best practice benefits him or her personally. Maybe
the new guidelines involve working according to more detailed standards that
complicate the completion of tasks. The solution? During the training phase,
you must help your employees appreciate that embracing the new best practice
improves their careers as they become more valuable for the company. So introducing
a new operating practice is not just an organizational issue. It’s also an
individual matter. The key and essence of the art of forgetting reads: learn to
unlearn to forget.

—–

Hvornår var den sidste gang
du glemte noget? Jeg er ret sikker på, at det var i dag, men du har måske
allerede glemt alt om det. Der er meget få ting, som kan være mere irriterende
end at glemme en vigtig begivenhed eller aktivitet. Når det sker, er vi
tilbøjelige til at bebrejde os selv. Men … ikke alle forglemmelser er
nødvendigvis negative. Som du sikkert ved, vælger vores hjerner nogle gange at
glemme irrelevante oplysninger. Og dette er en evne, jeg gerne vil kæde sammen
med implementeringen af bedste praksis i en virksomhed.

Bedste praksis er en
bestemt måde, hvorpå man griber en opgave an, som har vist sig at være effektiv
til at håndtere opgavens udfordringer. Virksomheder forsøger at opnå et højt
effektivitetsniveau ved at sammenligne deres driftspraksis med de gængse
standarder i deres branche. Når de skal indføre disse operationelle
benchmarker, lægger virksomheder mange kræfter i at fremme og udbrede disse
retningslinjer, så de bliver et uløseligt element i deres
forretningsaktiviteter.

Problemet opstår, når det,
der i sin tid blev betragtet som en god praksis, skal erstattes med, hvad
branchen i øjeblikket anser for at være en overlegen bedste praksis. Mange
gange er det vanskeligt at gennemføre de seneste driftsforbedringer til dels på
grund af den store indsats, man gjorde sig, da man skulle indføre den nu forældede
bedste praksis. Hvad kan da hjælpe? Lad os vende tilbage til den menneskelige
hjerne. Når gammel information interfererer med ny information, kan hjernen
mislykkes med at genfinde den nye på grund af den gamles forstyrrende
indvirkning. For at overvinde denne hindring vælger hjernen at rangere
betydningen af de konkurrerende oplysninger og derefter kasserer den dem, der
bliver stemplet som mindre værdifulde. Lektionen?

Virksomheder skal lære at
glemme aktivt. Dette er selvfølgelig lettere sagt end gjort, men det er
alligevel muligt. At aflære en forældet bedste praksis kan opnås ved ikke blot
at fremhæve forskellene mellem den nye og den gamle, men også ved at
understrege fordelene ved at implementere den nye. Udfordringen opstår dog, når
den enkelte medarbejder ikke kan få øje på de personlige fordele, han eller hun
får ved at tage den nye bedste praksis til sig. Måske indebærer de nye
retningslinjer at skulle arbejde efter mere detaljerede standarder, som
komplicerer udførelsen af opgaverne. Løsningen? I løbet af træningsfasen er du
nødt til at hjælpe medarbejderne til at sætte pris på, at den nye bedste
praksis forbedrer deres karriere, da de bliver mere værdifulde for
virksomheden. Så indførelsen af en ny driftspraksis er ikke kun en organisatorisk
sag. Det er også et individuelt anliggende. Nøglen og essensen af kunsten at
glemme lyder: lær at aflære for at glemme.

—–

¿Cuándo fue la última vez que olvidaste algo?
Estoy bastante seguro de que fue hoy, pero tal vez ya lo hayas olvidado. Hay
muy pocas cosas más irritantes que olvidar un evento o una actividad
importante. Cuando eso sucede, tendemos a reprocharnos. Pero … no todo el
olvido es necesariamente negativo. Como indudablemente sabes, el cerebro a
veces elige olvidar información irrelevante. Y esa es una capacidad que quiero
discutir en relación con la implementación de las mejores prácticas
corporativas.

Una buena práctica corporativa es una forma
específica de abordar una tarea que ha demostrado ser eficiente para enfrentar
los desafíos relacionados con la tarea en cuestión. Las compañías intentan
lograr un alto nivel de eficiencia al comparar sus prácticas operativas con los
estándares de su industria. Al introducir estos puntos de referencia
operacionales, las empresas hacen todo lo posible para promover y difundir
estas directrices para que se conviertan en un elemento inseparable de sus
operaciones comerciales.

El problema surge cuando lo que se considera
una mejor práctica debe ser reemplazada por lo que la industria actualmente
percibe como una mejor práctica que es superior. Muchas veces es difícil
implementar las últimas mejoras operativas en parte debido al gran esfuerzo que
la empresa hizo al adoptar las mejores prácticas ahora obsoletas. ¿Qué puede
ayudar entonces? Volvamos a hablar del cerebro humano. Cuando la información
anticuada interfiere con la información nueva, el cerebro no puede acceder a la
nueva debido a la naturaleza inhibidora de la antigua. Para hacer frente a este
obstáculo, el cerebro elige clasificar la importancia de los dos conjuntos de
información que compiten para luego desechar la que el cebrebro considera menos
valiosa. ¿La lección?

Las empresas necesitan aprender a olvidar
activamente. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, pero es posible de
todos modos. Desaprender una buena práctica obsoleta se puede lograr no solo
resaltando las diferencias entre la nueva y la anticuada, sino también
enfatizando los beneficios de implementar la nueva. El desafío surge cuando el
empleado individualmente no ve cómo la adopción de la nueva mejor práctica le
beneficia personalmente. Tal vez las nuevas directrices impliquen trabajar de
acuerdo con estándares más detallados que complican la finalización de las
tareas. ¿La solución? Durante la fase de capacitación, debes ayudar a tus
empleados a apreciar que la adopción de las nuevas mejores prácticas adelanta
sus carreras profesionales, puesto que se vuelven más valiosos para la empresa.
Por lo tanto, introducir una nueva práctica operativa no es solo una cuestión
organizativa. También es un asunto individual. La clave y esencia del
arte de olvidar es: aprende a desaprender para olvidar.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.