This article is written by Juan Kanty Suriel, Cand.mag. in English & Business Communication & specialist in organization, management & business culture. The following article is published in english, danish and spanish.

Aligning business strategies with the stated
organizational vision is a balancing act that not many companies have been able
to achieve. The vision of a company reveals a great deal about the long-term
ambitions of management, but its current strategies speak volumes on the
dilemmas they face.

Many scholars and practitioners emphasize the
need of having flexible strategies that allow an organization to adapt to its
environment. The problem with that approach is that if strategies shift too
much, they may no longer lead the company towards the goals formulated in the
vision. How can a company overcome that?

Let’s turn to grizzly bears. They have the
overall “vision” of catching enough salmons to survive the winter, but their
present reality dictates that they catch a fish at a time. When bears start
focusing on the entire shoal, rather than on a specific target, they get
confused and end up catching nothing. The lesson?

Companies must, of course, adapt to their changing
environment, but not focus on more strategic objectives that they can handle.
Otherwise, they wind up not benefiting from the current opportunities on the
market. In other words, the business vision should be ambitious and limitless,
but current strategies have to be focused, goal-oriented and measurable. The
result? They might end up catching all the “fish” they want and many more.

—–

Den balancegang, der ligger
i at skulle tilpasse forretningsstrategier til den organisatoriske vision, er
en udfordring, som ikke mange virksomheder har kunnet opnå. Den vision, et
firma har, røber meget om ledelsens langsigtede ambitioner, men dets nuværende
strategier afslører en hel del om de dilemmaer, de står over for.

Mange forskere og ledere
betoner behovet for at have fleksible strategier, som sætter en organisation i
stand til at tilpasse sig sit miljø. Problemet med denne tilgang er, at hvis
strategier bliver ændret for meget, kan de ikke længere lede virksomheden hen
imod de mål, visionen peger på. Hvordan kan en virksomhed overvinde det?

Tænk et øjeblik på brune
bjørne. De har den overordnede ”vision”, der går ud på at fange nok laks til at
overleve vinteren, men deres nuværende virkelighed dikterer, at de fanger én
fisk ad gangen. Når bjørne begynder at fokusere på fiskestimen, snarere end på
et bestemt mål, bliver de forvirrede og fanger slet ingenting. Lektionen?

Selvfølgelig skal
virksomheder tilpasse sig deres omskiftelige miljø, men ikke fokusere på flere
strategiske mål, de kan klare. Ellers risikerer de at gå glip af nuværende
muligheder på markedet. Det vil sige, at forretningsvisionen gerne må være
ambitiøs og grænseløs, men forretningsstrategierne skal være skarpt fokuserede,
målrettede og målbare. Resultatet? Det kan fører til, at de fanger alle de ”fisk”
de ønskede sig og flere til.

—–

El reto de alinear las estrategias comerciales
con la visión organizativa es un acto de equilibrio que no muchas empresas han
podido lograr. La visión de una empresa revela mucho sobre las ambiciones a
largo plazo de sus altos directivos, pero sus estrategias actuales hablan mucho
sobre los dilemas a que se enfrentan.

Muchos académicos y gerentes enfatizan la
necesidad de tener estrategias flexibles que permitan a una organización
adaptarse a su entorno. El problema con ese enfoque es que si las estrategias
cambian demasiado, es posible que ya no guíen a la empresa hacia los objetivos
formulados en la visión. ¿Cómo puede una empresa superar eso?

Pasemos un momento en los osos pardos. Ellos
tienen la “visión” general de capturar suficientes salmones para sobrevivir al
invierno, pero la realidad actual dicta que capturen un pez a la vez. Cuando
los osos comienzan a centrarse en el cardumen, en lugar de en un objetivo
concreto, se confunden y terminan no atrapando nada. ¿La lección?

Por supuesto que las empresas deben adaptarse a
su entorno cambiante, pero no centrarse en más objetivos estratégicos de los
que puedan encargarse. De lo contrario, terminan no beneficiándose de las
oportunidades actuales en el mercado. En otras palabras, la visión empresarial
debe ser ambiciosa e ilimitada, pero las estrategias comerciales deben estar
bien enfocadas, orientadas a objetivos especificos y ser conmesurables. ¿El
resultado? Podrían terminar atrapando todos los “peces” que desean y muchos
más.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.