This article is written by Juan Kanty Suriel, Cand.mag. in English & Business Communication & specialist in organization, management & business culture. The following article is published in english, danish and spanish.

Chances are that you’ve never been bitten by a
spider. I have. I was hoping to become Spiderman, but all I got out of it was a
trip to the hospital. Now that I have established my “credentials” as
spider expert, let me introduce the subject of Supply Chain Management. Granted,
this is perhaps not the most exciting subject to write about, but it can be
considered one the most intricate forms of management due to the complexity of
having to oversee processes, ranging from a local to a global scale.

From a theoretical perspective, the task of
formulating a framework able to encompass the inner workings of a given supply
chain has proven a daunting one. Some scholars have tried to resort to
theoretical concepts that were originally intended to describe only part of the
processes constituting an entire supply chain. Obviously, that has resulted in
an incomplete picture.

Here, I don’t intend to simplify something so
complex, but I think that we can derive some interesting principles from
observing a spider web. If the web is placed in a favorable location, the
spider will have a constant supply of “raw materials”. The spider will have to
process these “resources” by wrapping them, injecting them with liquefying
venom and storing them. All this happens effectively and within a short time frame.
All it takes is the spider’s watchful attention and its swift reaction to
changes in the “supply chain”. The takeaway?

The location of a supply chain is of utmost
importance. Access to resources is also another principle that has to be
considered. Keeping a vigilant eye on the entire supply chain and reacting to
its changes are also tenets to be observed. Finally, the issue of how much time
it takes to complete the entire cycle within the supply chain is what
determines how well-oiled these processes are. It’s impossible to overemphasize
the importance of effectively managing a supply chain. Actually, the success of
the strategic objectives of a company is at stake. Therefore, observing the
principles discussed here can contribute to establishing and managing a supply
chain that provides the needed resources right on time.

—–

Jeg gætter på, at du aldrig
er blevet bidt af en edderkop. Det har jeg oplevet. Jeg håbede på at blive
Spiderman, men alt det jeg fik ud af det, var en tur på skadestuen. Nu, hvor
jeg har fastslået mine “kvalifikationer” som ekspert i edderkopper,
lad mig introducere emnet forsyningskædestyring. Jeg indrømmer, at dette emne
nok ikke er det mest spændende at skrive om, men det kan betragtes som en af de
mest indviklede former for ledelse på grund af den kompleksitet, der ligger i
at skulle overvåge processer, der spænder fra en lokal til en global skala.

Opgaven med at formulere en
teoretisk model, der kan omfatte en forsyningskædes indre processer har vist
sig at være overvældende ud fra et teoretisk perspektiv. Nogle forskere har
forsøgt at ty til teoretiske begreber, der oprindeligt var beregnet til kun at
beskrive en del af de processer, der udgør en hel forsyningskæde. Det har
naturligvis resulteret i et mangelfuldt billede.

Her har jeg ikke til
hensigt at forenkle noget så komplekst, men jeg tror, at vi kan udlede nogle
interessante principper ved at observere et spindelvæv. Hvis hjulspindet er
placeret et gunstigt sted, vil edderkoppen have en konstant forsyning af
“råmaterialer”. Edderkoppen skal bearbejde disse
“ressourcer” ved at indpakke dem, indsprøjte nedbrydende gift i dem
og opbevare dem. Alt dette foregår effektivt og inden for en kort tidsramme.
Alt det der skal til er edderkoppens årvågne opmærksomhed og dens hurtige reaktion
på forandringer i ”forsyningskæden”. Pointen?

En forsyningskædes
beliggenhed er af største betydning. Adgang til ressourcer er også et andet
princip, der skal overvejes. Det med at holde øje med hele forsyningskæden og
at overvåge forandringerne er også principper, der skal overholdes. Desuden er
spørgsmålet om, hvor lang tid det tager at afslutte hele cyklussen inden for
forsyningskæden, et afgørende element med hensyn til hvor velsmurte disse
processer er. Det er umuligt at overdrive betydningen af effektiv
forsyningskædestyring. Faktisk står succesen af ledelsens strategiske mål på
spil. At overholde ovenstående principper kan bidrage til etablering og styring
af en forsyningskæde, der sørger for, at de nødvendige ressourcer er til stede
uden unødige forsinkelser.

—–

Lo más probable es que tu nunca has sido picado
por una araña. A mí me ha pasado. Tenía la esperanza de convertirme en el
hombre araña, pero todo lo que conseguí fue un viaje al hospital. Ahora que he
establecido mis “credenciales” como experto en arácnidos, permíteme
presentar el tema de la Gestión de la Cadena de Suministro. Por supuesto, este
no es el tema más interesante sobre el que escribir, pero puede considerarse
una de las formas más intrincadas de administración debido a la complejidad de
tener que supervisar procesos desde una escala local hasta una global.

Desde la perspectiva teórica, la tarea de
formular un modelo teorético capaz de abarcar el funcionamiento interno de una
cadena de suministro dada ha resultado ser desalentadora. Algunos académicos
han intentado recurrir a conceptos teóricos que originalmente pretendían
describir solo una parte de los procesos que constituyen una cadena de
suministro completa. Obviamente, eso ha resultado en una imagen deficiente.

Aquí, no pretendo simplificar algo tan
complejo, pero creo que podemos derivar algunos principios interesantes de la
observación de una telaraña. Si la red se encuentra en una ubicación favorable,
la araña tendrá un suministro constante de “materias primas”. La araña
tendrá que procesar estos “recursos” envolviéndolos, inyectando
veneno liquificador en ellos y almacenándolos. Todo esto ocurre de manera
efectiva y dentro de un corto período de tiempo. Todo lo que se necesita es la
atención incesante de la araña y su rápida reacción a los cambios en la “cadena
de suministro”. ¿El punto?

La ubicación de una cadena de suministro es de
suma importancia. El acceso a los recursos también es otro principio que debe
ser considerado. Mantener un ojo vigilante en toda la cadena de suministro y
reaccionar a sus cambios también son principios que deben observarse.
Finalmente, la cuestión de cuánto tiempo lleva completar el ciclo completo
dentro de la cadena de suministro es lo que determina qué tan bien aceitados
están estos procesos. Es imposible enfatizar demasiado la importancia de
gestionar con eficacia una cadena de suministro. En realidad, el éxito
de los objetivos estratégicos de una empresa está en juego. Por lo tanto, observar los principios
discutidos aquí puede contribuir a establecer y gestionar una cadena de
suministro que proporcione los recursos necesarios sin muchas tardanzas.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.